Zápis do MŠ Skřivánek 2020/2021

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL NA ŠKOLNÍ ROK 2020- 2021

 

Přijímací řízení do MŠ proběhne v průběhu měsíců dubna a května opět s využitím elektronické podpory zápisu. Vlastní přijímací řízení proběhne ve třech fázích:

 

 1. Vydávání přihlášek:

1. dubna – 30. dubna 2020

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby:

 • elektronické vydání přihlášky na adrese: zapisdoms.brno.cz ve formátu PDF
 • vyzvednutí v mateřské škole-zákonný zástupce získá aktuální informace na spádové MŠ. V případě pokračování mimořádných opatření k šíření nemoci COVID-19 tato možnost odpadá.
 • vyzvednutí na OŠMT MMB, Dominikánské nám. 3, I. patro, Mgr. Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103.

Pro získání přihlášky některým z výše uvedených způsobů musí znát zákonný zástupce číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny. Vygenerováním přihlášky získá zákonný zástupce jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána). Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře – očkování. (Netýká se dětí, které budou od 1. 9. 2020 plnit povinné předškolní vzdělávání.)

 

2. Sběr přihlášek:

4. a 5. května 2020

Probíhá v době od 8.00 do 16.00 hodin na jednotlivých mateřských školách. Konkrétní hodiny v rámci tohoto období určí ředitelka školy a zveřejní obvyklým způsobem.

 • na adrese: www.zapisdoms.brno.cz budou zveřejněny informace o počtech volných míst na MŠ
 • odpovědnému pracovníkovi MŠ je třeba předložit řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o trvalém pobytu dítěte, je-li odlišné od trvalého pobytu zákonných zástupců
 • dítě může zákonný zástupce přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musí dostavit osobně z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě.
 • neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení

 

3. Vlastní přijímací řízení:

      od 11. května 2020

 • od tohoto data mohou zákonní zástupci očekávat informaci o přijetí/nepřijetí svého dítěte do MŠ
 • odpovědný pracovník MŠ je kontaktuje na základě údajů uvedených v přihlášce, a to buď telefonicky nebo prostřednictvím SMS nebo e-mailem nebo doručením písemného rozhodnutí o přijetí / nepřijetí
 • po celou dobu této fáze mohou zákonní zástupci na výše uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení svého dítěte
 • pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost vašemu e-mailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s vámi

 

4. Zpětvzetí žádosti

Obracíme se na vás se žádostí, abyste nejpozději do 25. 5. 2020 využívali možnost vzít zpět žádost o přijetí v těch mateřských školách, kde se vaše dítě umístilo „nad čarou“ a už budete rozhodnuti, že tuto mateřskou školu vaše dítě navštěvovat nebude. Toto rozhodnutí oznamte ředitelkám MŠ, které vaše dítě nebude navštěvovat.

O přijetí dětí do MŠ rozhoduje ředitelka MŠ v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

Podrobné informace k celému přijímacímu řízení jsou k dispozici na webových stránkách www.zapisdoms.brno.cz, kde také naleznete podrobná kritéria pro přijímání dětí do MŠ v městě Brně.