Školní řád

Školní řád mateřské školy Skřivánek,
Brno, Kachlíkova 19

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává ředitel školy po projednání v pedagogické radě tento školní řád.

1. Cíle předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

2. Zápis a přijímání dětí

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá jednou ročně. Přesný termín a způsob přihlašování dětí bude zveřejněn po dohodě se zřizovatelem školy. Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka školy.
Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami na základě doporučení školského poradenského zařízení.
V průběhu roku se přijímají děti pouze na uvolněná místa.

3. Ukončení docházky do MŠ

Ukončení docházky dítěte do MŠ oznámí rodiče písemně ředitelce školy.
Na základě § 35 odstavce 1/a,b,c,d zákona 561/2004 může ředitelka po předchozím písemném upozornění ukončit docházku dítěte do MŠ jestliže:
– se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
– zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školy (neplacení školného nebo stravného v termínu, pozdní vyzvedávání dítěte z MŠ)
– ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení.

4. Provoz mateřské školy

V pracovní dny od 6.30 do 16.30 hodin. Délka pobytu dětí v mateřské škole je individuální tak, aby odpovídala potřebám rodičů a duševní hygieně dítěte. Příchod dětí do mateřské školy je individuální nejčastěji do 8.30 hodin. Provoz školy je ukončen v 16.30 hodin.
Prosíme rodiče, aby svými příchody a odchody respektovali provoz školy a režim.

Děti se scházejí od 6.30 hodin ve třídě podle rozpisu na vstupních dveřích, odkud si je učitelky odvedou po zahájení provozu do svých tříd. Od 15.30 hodin jsou všechny děti společně ve třídě opět podle rozpisu, kde je ukončen provoz mateřské školy.
Případné provozní změny budou vždy vyvěšeny ve vestibulu MŠ.

Rodiče jsou povinni přivést dítě do budovy školy a předat je učitelce. Učitelka neodpovídá za dítě, které nepřevzala od rodičů nebo jimi pověřených zástupců.

Učitelka převezme jen ty děti, které nejeví příznaky přenosných nemocí (záchvatový kašel, průjem, zvýšenou teplotu nebo příznaky na kůži, mandlích, spojivkách a nose, vši apod…) Pokud se příznaky nemoci u dítěte projeví v průběhu dne, je rodič povinen si jej po telefonickém vyrozumění co nejdříve vyzvednout.
Režim dne v mateřské škole
Příchod dětí do mateřské školy je individuální, avšak předškoláci musí do MŠ přicházet nejpozději do 8 hodin (4 hodiny povinného vzdělávání).
Od 6.30 do 9.45 hod. probíhají hry a dopolední aktivity dětí. V době od 8.30 do 9.15 hodin se podává dopolední svačina.
Po hrách a aktivitách následuje příprava na pobyt venku a vlastní pobyt. Jeho délka je v kompetenci učitelky, která zohledňuje povětrnostní podmínky a vhodnost oblečení dětí. V případě příznivého počasí trvá zpravidla 2 hodiny. V době od 11,45 hodin do 12.30 hodin děti obědvají a rozchází se po obědě domů. Děti po obědě odchází nejpozději do 12.45 hodin.
Po obědě děti odpočívají. Délka odpočinku zohledňuje individuální potřeby dětí.
Do ukončení provozu následuje individuální vzdělávání, spontánní hry a zájmové aktivity dětí. Od 14.30 do 15.00 hodin se podává odpolední svačina.
Případné změny režimu (kulturní akce a jiné aktivity v MŠ) budou včas oznámeny.

5. Předávání dětí
Učitelka předá dítě jen jeho zákonným zástupcům. Předávání dětí nezletilým sourozencům a jiným osobám je možné po uzavření dohody ( ZMOCNĚNÍ ). Dohoda je písemného provedení a má platnost jeden školní rok. Cizím osobám vydáváme děti jen proti písemnému potvrzení rodičů.

6. Omlouvání nepřítomnosti dětí
Absenci rodič oznámí učitelce, současně je povinen telefonicky nebo písemně na mail ŠJ odhlásit dítě ze stravy. Dlouhodobou absenci (delší než 14 dní) oznámí rodič učitelce ve třídě písemně (formulář).

7. Pravidelné platby za předškolní vzdělávání
Všechny platby spojené s pobytem dětí v MŠ se provádí bezhotovostně z bankovního účtu trvalým příkazem k úhradě. V případě, že rodiče nemají zřízený účet, mohou platbu zasílat složenkou na účet školy, která je k dispozici na každé poště.

Úplata za předškolní vzdělávání

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, je stanoveno:
Platnost od 1.9. 2023 do 31.8. 2024

Školné: celodenní docházka 550,-Kč měsíčně

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání bezplatné.

V měsíci červenci a srpnu se v případě přerušení provozu mateřské školy úplata poměrně snižuje. Viz. směrnice č.4 Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

Úplata za školní stravování dětí

Skupiny strávníků jsou stanoveny ve vnitřním řádu školní jídelny. Rodiče jsou povinni se se zněním tohoto řádu seznámit.

Stravné : Strávníci 3-6- let celodenní 900 Kč měsíčně
Strávníci 7 let a více 1000 Kč měsíčně

Platba je zálohová, přeplatky za stravné budou vráceny na účty zákonných zástupců v případě přeplatku, nebo při ukončení docházky do MŠ k 30.6. daného období.
Změna platby je možná po domluvě s vedoucí školní jídelny a musí mít písemnou formu.
Přihlašování i odhlašování dětí je nutné den předem do 13.00 hodin. V pondělí do 7,00hod. Při nemoci dítěte je možné si 1. den přihlášenou stravu vyzvednout do jídlonosiče od 11.25 do 11.40 hodin ve školní kuchyni.

Otázky týkající se stravování projedná rodič s vedoucí školní jídelny.

Platby jsou splatné do 15. dne v měsíci jednou částkou na číslo účtu:

17 11 65 221/0300 konst.s. 308 var.symbol – osobní číslo dítěte
Děti 3-5 leté v částce 1 450,- Kč Děti 6-7 leté v částce 900,- Kč
Děti s odkladem šk.docházky v částce 1000,- Kč

Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty i v případě nepřítomnosti svého dítěte v mateřské škole. Opakované neplacení úplaty za předškolní vzdělávání v termínu či nedodržení termínu úplaty může být důvodem k penalizaci platby nebo ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

8. Povinné předškolní vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona (§ 182a).
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole Skřivánek, Brno, Kachlíkova 19, p.o. pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání stanoví ředitel školy, a to na 8,00 hodin.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách.
Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinném předškolním vzdělávání, dopustí se tímto přestupku podle 182a školského zákona.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte v posledním ročníku MŠ

Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte.
Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
Oznámení nepřítomnosti je možné provést: písemně třídnímu učiteli do omluvného listu, který obdrží každé dítě.

Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4).

Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte
(§ 34a odst. 4).
Skutečnost, zda dítě má být individuálně vzděláváno, závisí na rozhodnutí zákonného zástupce dítěte, není zde tedy „povolovací režim“ ze strany ředitele školy, jako je tomu v případě základního vzdělávání. Vždy by se však mělo jednat o odůvodněné případy, pro které bude dítě vzděláváno individuálním způsobem.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.
Ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (§ 34b odst. 3).
Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy.
Ředitel mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:
– způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole)
 termíny ověření, včetně náhradních termínů (ověření se musí uskutečnit v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku).

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3).

Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4).

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7).

 

9. Zacházení s majetkem školy

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu.

10. Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu.

Omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem.

11. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

Práva dítěte
Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit).
Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).
Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,…).
Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,…).
Dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,…).
(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)
Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti.
Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy.
Dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole.
Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav.
Dítě má právo při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a pedagogickými pracovníky nejvhodnější postup).

Dítě má právo být ochráněno před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením. Nikdo nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat.
Dítě má právo požádat o pomoc nebo radu kohokoli z pracovníků školy, pokud se cítí v jakékoli nepohodě nebo má nějaké trápení.
Povinnosti dítěte
Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ.
Dítě má povinnost plnit pokyny pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy, s nimiž byli seznámeni.
Dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami.
Dítě má povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat si.
Dítě má povinnost dodržovat osobní hygienu.
Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu.
Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel.

Zákonní zástupci mají právo:
Zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.
Zákonný zástupce má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost.
Zákonný zástupce má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte.
Zákonný zástupce má právo na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy.
Zákonný zástupce má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.
Zákonný zástupce má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogickými pracovníky školy.
Zákonný zástupce má právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů.
Zákonný zástupce dítěte má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.
Zákonný zástupce má právo projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy.

Povinnosti zákonných zástupců:
Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
Zákonný zástupce má povinnost oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích.
Zákonný zástupce má povinnost řídit se školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny (výdejny) a respektovat další vnitřní předpisy školy.
Zákonný zástupce má povinnost provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel.
Zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé.
Zákonní zástupci dítěte oznámí ihned infekční onemocnění dítěte.
Zákonní zástupci dítěte mají povinnost neprodleně každou změnu související s dítětem sdělit učitelce (změny bydliště, telefony, zdravotní stav,..).
Zákonný zástupce dítěte má povinnost osobně předávat dítě pedagogickému pracovníkovi, nenechávat děti v šatnách samotné, vždy dohlédnout na to, že dítě do třídy vstoupilo a navázalo s učitelkou kontakt.
Zákonný zástupce má povinnost včas vyzvedávat dítě. Opakované pozdní vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu je považováno za porušování školního řádu. V případě, že dítě nebude vyzvednuto včas bude škola telefonicky kontaktovat zákonného zástupce. Pokud nebude v daném okamžiku dostupný, kontaktuje osobu pověřenou k vyzvedávání dítěte. Při neúspěchu škola kontaktuje orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD)
Zákonný zástupce má povinnost omluvit nepřítomnost dítěte v MŠ.

12. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.
Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.
Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.
Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.
Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Pedagogičtí pracovníci školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

13. Pokyny pro rodiče

Pro pobyt v mateřské škole oblékejte děti tak, aby se mohly samy obsloužit. Na pobyt venku připravte dětem vhodný oděv, který jim nebude bránit v přirozeném pohybu. Pro odpolední odpočinek budou mít děti pyžama. Dbejte na to, aby Vaše dítě chodilo do MŠ čisté a upravené. Pro snadnou záměnu oblečení doporučujeme věci dětí podepsat.
Konzultace s ředitelkou školy je možná kdykoliv po předchozí domluvě mimo její úvazek přímé práce s dětmi.

14. Bezpečnost a ochrana zdraví

Škola je po celou dobu svého provozu uzavřena elektronickým zámkem. Rodiče obdrží čipy pro otevření dveří. V dopoledních hodinách a při odpoledním odpočinku se budova automaticky uzamyká !!
Z bezpečnostních důvodů se rodiče ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy, samostatně pohybovat v prostorách a areálu školy, kromě prostor určených k převlékání dětí. Rodiče (zákonní zástupci dítěte) se po vyzvednutí dítěte nezdržují déle, než je nezbytné a opustí neprodleně areál školy.
Pokud rodič využívá adaptační program, musí se vždy předem domluvit s učitelkou ve třídě na způsobu a délce své přítomnosti.
Rodiče jsou povinni při vstupu do areálu MŠ i při odchodu z areálu zavřít a zajistit vstupní branku nebo bránu zařízením k tomu určeným.
(toto je pro bezpečnost Vašich dětí)
Rodiče se mohou zdržovat déle ve škole pouze s vědomím ředitele školy nebo třídní učitelky – např. na pozvání (schůzky s rodiči, akce školy s rodiči).
Rodiče jsou povinni po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy předávat děti učitelkám do tříd osobně. Jiné osoby než zákonní zástupci dítěte mohou vyzvednout dítě jen na základě písemného svolení zákonných zástupců – Zmocnění (k dispozici v jednotlivých třídách) pro ojedinělé případy – žádost s údaji pověřené osoby (jméno, datum narození, č. OP, bydliště), s podpisem obou rodičů!
Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice, a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.
Do mateřské školy mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení – to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu a i na učitelky.
V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky jako jsou kapky proti kašli, dávkovací spray do nosu proti rýmě apod.
Při předání dítěte učitelce sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den či noc.
Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy!
Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned ředitelce školy, popř. učitelce (neštovice, žloutenka, mononukleóza, pedikuloza aj.)
Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou rodiče telefonicky informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve z mateřské školy vyzvednout.
V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření (rtg. aj.). Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně.
Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchovně vzdělávacích činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.
Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.
Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu. Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz). Pokud to podmínky nedovolují (inverze) ven s dětmi nevychází.

15. Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy

Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí je ve škole zajištěna prostřednictvím vyvozených pravidel společného soužití dětí. V případě jakéhokoliv podezření na uvedené projevy nesnášenlivosti je povinností každého pracovníka školy na tuto skutečnost upozornit ředitele školy. Prevence sociálně patologických jevů u dětí je začleněna do školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je zaměřena na vytvoření základů pro pozdější předcházení rizikovým jevům v chování (záškoláctví, šikana, užívání návykových látek…). Poskytování vhodných informací dětem prostřednictvím témat Školního vzdělávacího programu. Vytvoření základů pro pozdější volnočasové aktivity na ZŠ i mimoškolní činnosti (zájmové kroužky).
Aktivní sociální učení, rozvoj kamarádství, smysl pro povinnost, úcta k dospělým…
Učit děti se k sobě správně chovat se vstřícností a empatií, v případě potřeby být ochotný pomoci. Podporovat zájem o poznávání nových vědomostí, získávat životní zkušenosti v přirozeném prostředí vrstevníků. Respektování individuálních potřeb a zájmů, umožnit jejich rozvoj.

V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory školní zahrady) a to v souvislosti se zákonem č.379/2005 Sb.

 

Provozní řád dětského hřiště – příloha ŠŘ

Dětské hřiště je určeno dětem mateřské školy ve věku od 3 do 7 let.

 • Každé dítě musí být při používání zařízení hřiště stále pod dohledem dospělé osoby (učitelky, rodiče, odpovědné osoby) a nesmí být ponecháno o samotě.
 • Dospělá osoba (učitelka, rodič, odpovědná osoba) je povinna, před tím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky hřišt, tyto překontrolovat, jsou-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku. V případě zjištění, že je stavem hřiště ohrožena bezpečnost dítěte, nesmí dospělá osoba (učitelka, rodič, odpovědná osoba) připustit, aby jej dítě používalo.

 

 • Děti nesmějí lézt, šplhat, běhat, klouzat se nebo provozovat jinou činnost mimo prostory a zařízení hřiště, které jsou k těmto činnostem vyhrazeny a určeny.

 

 • Do prostoru hřiště není dovoleno vodit zvířata, přinášet jiné hračky, nosit jídlo, pití (ve skleněných nebo jiných rozbitných nádobách, které tvoří střepy) nebo ostatní věci. Při používání herních prvků a provozování jiných pohybových aktivit je uživatelům hřiště zakázána konzumace nápojů a potravin z důvodů nebezpečí jejich vdechnutí.

 

 • Pozor, v horkém počasí může být povrch zařízení hřiště rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. Dohlížející osoba (učitelka, rodič, odpovědná osoba) je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně dětem vstup zakázat.

 

 • Je-li povrch zařízení mokrý nebo vlhký, je z důvodu bezpečnosti vstup dětí na hřiště zakázán.

 

 • Na hřišti platí přísný zákaz kouření a vstup s otevřeným ohněm!

 

 • Za úmyslné poškození zařízení hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba (učitelka, rodič, odpovědná osoba).

 

 • V případě úrazu, zjištěných poškození a závad na zařízení hřiště, je dospělá osoba (učitelka, rodič, odpovědná osoba) povinna toto neprodleně oznámit ředitelce MŠ nebo jejímu zástupci.
 • Na hřišti je nutné dodržovat čistotu a pořádek
 • Cizím osobám je vstup na hřiště zakázán.

 

 • Důležitá telefonní čísla:          Záchranná služba:      155

                                                    Policie :                        158

                                                    Hasiči:                          150

Provozovatel: Mateřská škola Skřivánek, Brno,  Kachlíkova 19, p.o. 

Příjemný a bezproblémový školní rok Vám přeje 

                                                                          Šárka Malá Aujeská, ředitelka školy

     v Brně dne 1.9.2023