Vzdělávání

Vzdělávací obsah je rozpracován do šesti integrovaných bloků, které vymezují charakteristiku hlavního smyslu, příležitosti, s kterými se děti setkají, dále záměry, cíle jednotlivých bloků, činnostní nabídky a výstupy, kterých by měly děti dosáhnout zpravidla na konci předškolního období.

Integrované bloky jsou pro všechny pedagogy závazné, z nich pak mohou pedagogové tvořit podtémata ve svých TVP dle potřeb, situací, nabízí se dostatek prostoru pro jejich tvořivost,  pro možnost reagovat na aktuální podmínky té které dané třídy. Pedagogové též pracují se stanovenými záměry z jednotlivých integrovaných bloků ve svých TVP, transformují je do podoby, která odpovídá potřebám diagnostice dané třídy. TVP nabízí možnost dalšího rozpracování, součástí vzdělávacího obsahu  jsou evaluační činnosti,  které přináší vyhodnocování průběhových kompetencí, podmínek vzdělávání, rozbory vzdělávacího procesu jako celku.

Třídní vzdělávací programy jednotlivých tříd vymezují specifika těchto tříd, jsou dalším rozpracováním školního vzdělávacího programu, upřesňují některé obecné formulace, podmínky, které vstupují do výchovně vzdělávací činnosti, určují pravidla soužití jednotlivých skupin dětí, naznačují vzájemné spolupůsobení učitelek jednotlivých tříd, volby metod a postupů evaluačního procesu a další potřebná specifika pro tu kterou třídu, jako je režimové uspořádání dané třídy, spolupráci s rodinou apod.

Název programu:

„Jak to chodí na světě, zatím ještě nevím, ve školičce Skřivánek všechno se to dozvím ”

Integrované bloky:

    1. Jak to chodí ve skřivánčí školce
    2. Jak to chodí u skřivánků (ve skřivánčí rodině)
    3. Po stopách ročních období
    4. Skřivánkovy radovánky
    5. Tradice přilákaly i skřivánka
    6. Skřivánek vylétá z hnízda