Řád školení jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Kachlíkova 19

Školní jídelna je součástí MŠ.

ŠJ zajišťuje pro přítomné děti : přesnídávku + oběd + svačinu.

Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem rozsah stravování tak,aby dítě,je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ,stravovalo vždy.

Odhlásit nebo přihlásit dítě ke stravování je možné den předem,nejpozději do 13 hod.Vyjímkou je pondělí,kdy může rodič stravu odhlásit do 7 hod.

Stravu nelze odhlašovat zpětně.

Jestliže onemocní,mohou si rodiče vyzvednout oběd do jídlonosičů pouze 1 den neplánované nepřítomnosti v MŠ ( vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování).

Obědy se vydávají v době od 11.25 do 11.40 hod.

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.

Pokud zákonný zástupce dítě řádně neodhlásí ze stravování a školní jídelna jídlo připraví,bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré náklady na přípravu jídla ( tj.cena oběda bude zahrnovat osobní a věcné náklady plus cenu potravin).

Vstup do školní jídelny není rodičům z hygienických důvodů dovolen.

Při se stavování jídelního lístku se pracovnice ŠJ řídí platnými předpisy a normami pro školní stravování.

Jídelní lístek je pro rodiče vyvěšen na nástěnce a webových stránkách MŠ.

Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny.

Pokud nemůže dítě některé jídlo z oprávněných důvodů jíst,je v zájmu rodičů předat kuchařce písemné prohlášení o této skutečnosti.

Úplata za školní stravování je stanovena Vyhláškou o školním stravování č.107/2005 § 5.Úplata je stanovena ve výši finančního normativuv rámci rozpětí finančních limitů.

Přeplatky za stravné se vrací na účty 1x ročně a to po ukončení školního roku k 30.6.

Výše záloh na stravné:

  • děti 3 – 6 let: 600,- Kč (cena 1 dne 31,- Kč)
  • Děti 7 – leté: 700,- Kč (cena 1 dne 35,- Kč)

V naší MŠ nepřipravujeme diety.

Alergeny potravin jsou sledovány a zapisovány do jídelního lístku.

HCCP jsou zpracovány a řádně evidovány.